previous pauseresume next

کمیته ستادی برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث سال ۱۳۹۳

مرتبط با ثبت مصدومین بیمارستانی  وضعیت شاخصهای این برنامه را تو ضیح دادند و برای تقویت برنامه راهکارهای تشکیل کمیته جامعه ایمن  تاکیدشد که پس از بحث و بررسی توسط کارشناسان در۵ بند مشخص و با هدف آمادگی برگزاری جلسه جامعه ایمن شهرستان طی صورتجلسه ی به واحد های همکار در برنامه ابلاغ شد.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰