previous pauseresume next

ویزیت وآموزش درخصوص بیماریها درروستای آغداش سمیرم

وردشت.   دراین دهگردشی که توسط تیم سلامت مرکز جامع سلامت مهرگرد به سرپرستی خانم دکتر صدیقی و همکارانشان انجام شد در مورد بیماریهای هاری ،تب مالت ،تب کریمه وکنگو آموزش داده شد واز موارد مشکوک تب دار نمونه خون محیطی مالاریا  تهیه شد و در پایان غربالگری فشارخون وتوزیع مکملها برای مراجعین انجام شد.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰