previous pauseresume next

ویزیت عشایر در منطقه دناکوه سمیرم

در تاریخ ۹۶/۵/۱۲خانم دکتر بهروان و خانم کیخا بهورز  مرکز کره دان اقدام به جلسه آموزشی برای جمعیت عشایر منطقه نمودند که در مورد هپاتیتbوc،درمان بیماری ،گروه درمعرض خطر بیماری، واکسیناسیون آن توضیحات لازم داده شد ودر پایان بیماران توسط پزشک تیم معاینه ومعالجه شدند.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰