previous pauseresume next

ویزیت رایگان پزشکان متخصص جهادی بسیج درروستاهای سمیرم

روزاول درروستای سیور وشهرحنا ودرروز دوم دردناکوه در روستای کردان وبیده ونقل دنگزلو بیماران راویزیت انجام دادند که دکتر صبوحی مدیریت شبکه بهداشت باسرکشی به این عزیزان زحمت کش ازحضور آنها درنقاط محروم این شهرستان تقدیر وتشکر بعمل آوردند.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰