previous pauseresume next

معرفی واحد

رسالت

بیانیه ماموریت

هداف برنامه عملیاتی سال جاری

 

رسالت :

تأمین مالی FINANCING

پرداخت و شیوه آن (نظام های پرداخت- PAYMENT SYSTEM)

سازماندهی ارائه خدمت PROVISION

وضع مقررات و قوانین

رفتارهای گروه ذینفع

 

عوامل پنجگانه فوق الذکر که تحت عنوان اهرم های کنترل (CONTROL KNOB)از آنها نام برده می شود در واقع مهمترین  عواملی هستند که در ارزیابی عملکرد (PERFORMANCEنظام سلامت از آنان استفاده می شود. چگونگی کارکرد این عوامل در حقیقت ، سطح و میزان و کم و کیف پیامدهای سلامت (OUTCOME) را تعیین می کند .(رابرتز و همکاران)

برخی از متفکران معتقدند اگر در دوعامل این پنج عامل تغییر و تحول ایجاد کنیم و دست به اصلاح بزرگ در نظام سلامت زده ایم.

نظام سلامت دو بخش مهم و حیاتی دارند:سیستم ارائه خدمات و تامین مالی . به همین دلیل دو اصل اساسی در نظام مراقبت سلامت یکی دسترسی مردم به خدمات با کیفیت است و دوم مشارکت عادلانه مالی مردم .

این دو اصل اگر جامه عمل بپوشند نظام سلامت در حد بسیار بالایی قابل قبول است.

از اصول اساسی دیگر در نظام مراقبت سلامت:

۱-عدالت در سلامت به عنوان بخشی از توسعه با محوریت عدالت اجتماعی است.

۲-هزینه اثر بخشی بودن  خدمات مراقبت سلامت

۳-سلامت فردی و اجتماعی را به صورت عینی ارتقاء دهد.

۴- رضایتمندی بالای بیماران و جامعه را از کیفیت خدمات ایجاد نماید

۵-پایداری و ثبات دراز مدت منابع مالی با مشارکت عادلانه مالی مردم که در بالا ذکر شد حاصل شود.

 

در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیازهایی برای برقراری نظام سلامت وجود دارد که ابتدا عزم و اراده هماهنگ سیاسی و مدیریت ارشد استانی متناسب با ظرفیت های اجرایی مد نظر قرار می گیرد دوم اطلاعات کافی در زمینه های مختلف حوزه سلامت به منظور تحلیل درست از شرایط و وضعیت سیستم اطلاعات سلامت نیاز می باشد.

گروه توسعه شبکه و ارتقا سلامت با همکاری و هماهنگی سایر گروهها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان تلاش می کند تا با به کارگیری موارد پیشگفت و استفاده از تعیین کننده های بهره مندی از خدمات سلامت (دسترسی – تقاضا- مقبولیت و تناسب قیمت) اهداف نظام سلامت یعنی تامین نیازها و ارتقاء سلامت مردم در همه ابعاد و معانی تعریف شده ، پاسخگویی به انتظارات و نیازهای غیر پزشکی ولی مرتبط با سلامت  و طلب سهمی عادلانه از نظر مالی از مردم را تحقق بخشد.

در راستای رسالت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بعنوان متولی امر سلامتی در استان و توزیع عادلانه خدمات سلامت ، فراهم آوردن زمینه بهره مندی عادلانه از مداخله های تندرستی مهمترین اقدامی است که گروه توسعه شبکه در قالب نظام تندرستی (سلامت) می تواند در جهت تحقق عدالت اجتماعی برای سلامت جمعیت شهرستان انجام دهد.

 

بیانیه ماموریت:

تحقق شرایط مناسب در راستای اهداف تعیین شده برای جمعیت تحت پوشش، تا اینکه بخواهند و بتوانند (با دسترسی مناسب) براحتی از خدمات کامل و جامع سلامت بهره مند شود.

 

اهداف برنامه عملیاتی سال جاری:

 

۱-برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

الف:نحوه اجرا

ب: طراحی سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت       

ج: تداوم استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان

د: دستیابی به عملکرد واحدهای نظام شبکه

ذ : تکمیل نظام شبکه بر اساس طرح مصوب و بهبود استاندارد فضای فیزیکی و تجهیزاتی مراکز و خانه ها

ر: اجرای طرح ارزشیابی جامع اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی

ز: تهیه و تدوین گزارش عملکرد اجرایی برنامه

ه: ترمیم حقوق پزشکان خانواده

ن: یکپارچه کردن بسته خدمت روستایی با توجه به تکالیف قانونی موجود

 

۲-بسته خدمات تیم سلامت بر اساس نیاز های مردم و با مشارکت آنها

 

۳-یکسان سازی فرمهای آماری جهت :

الف:جلوگیری از تعدد فرمهای موجود و ایجاد سردرگمی

ب: قابل ادغام شدن بسیاری از فرمها

ج: صرفه جویی در هزینه های موجود و صرفه جویی در زمان

د: تسهیل در پایش و ارزشیابی خدمات

 

۴-برنامه نرم افزاری نظام ساختارشبکهHNIS

 

۵-برنامه MPHپزشک خانواده

 

۶-برنامه MPHمدیران و کارشناسان ارشد

 

۷-برنامه توانمند سازی جامعه ، توسعه مشارکت های مردمی و هماهنگی بین بخشی

 

۸-آموزش نیروی انسانی پزشک ،کارشناس،کاردان و بهورز

 

۹-مدیریت نظام پایش عدالت در سلامت

  

اعضاء گروه :

 

نام و نام خانوادگی :علی اصغر آصفی

 سمت :کارشناس مسئول توسعه وهماهنگی شبکه

تلفن :۵۳۶۶۰۱۳۴     

ایمیل :asef.‎0652@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه رضامند

 سمت :کارشناس توسعه وهماهنگی شبکه

تلفن :۵۳۶۶۰۱۳۴     

ایمیل :  -

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰