previous pauseresume next

معرفی واحد

                                                       معرفی واحد آموزش بهورزی شهرستان سمیرم

نیروهای  شاغل در مرکزآموزش بهورزی سمیرم:

شهین بهرامیان مدیر مرکز آموزش بهورزی

ویدا راجی  مربی  مامایی( پاره وقت)

 اکبر طغرایی مربی  بهداشت محیط (نیمه وقت)

 علیداد تیموری مربی مبارزه با بیماریها (نیمه وقت)

منیژه بهرامیان مربی پرستاری (ثابت)

اهداف کلی:

- تامین نیروی انسانی موردنیازخانه های بهداشت

- ارتقا آگاهی،نگرش وعملکرد تیم سلامت

اهداف اختصاصی :

 -ارتقا آگاهی وعملکرد پرسنل جدیدالورود به میزان ۲۰%درصدنمره پیش آزمون

- ارتقا آگاهی بهورزان شاغل به میزان ۲۰%درصدوضعیت موجو

- ارتقا عملکرد بهورزان

- ارتقا آگاهی تیم سلامت  به میزان ۲۰%درصدوضعیت موجو

شرح وظایف مرکز آموزش بهورزی

الف –پذیرش بهورز

از طریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان با حضور :مدیر مرکز آموزشی بهورزی-کارشناس مسئول گسترش مرکز بهداشت شهرستان –رئیس مرکز بهداشت شهرستان –مسئول کارگزینی مرکز بهداشت درمان شهرستان به منظور:

۱-تعیین روستاههای دارای اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز

۲-بررسی پستهای دارای اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز

۳-اعلام نیاز و تعیین اولویت ها به مرکز بهداشت استان و پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت

۴-توجیه برنامه در روستاهای اصلی و قمر خانه های بهداشت و جلب همکاری مردم،شورای اسلامی ،معتمدان محلی وغیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر ،مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان

۵-برقراری ارتباط با خانواده ها وجستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزش این خدمات

۶-اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی در روستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی درمساجد،  خانه بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی ،اماکن عمومی وغیره

۷-جمع آوری و بررسی مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان ،تنظیم پرونده وصدور کارت شرکت در جلسه آزمون

۸-تائید بومی بودن و محل سکونت داوطلبان

۹-برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه برای انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل ومعرفی آنان به هسته گزینش

۱۰-اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی

۱۱-فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مرکز صورت می گیرد.

سایر وظایف مرکز آموزش بهورزی:

·         تامین امکانات رفاهی دانش آموزان(طبق آیین نامه)

·         اجرای برنامه های آموزشی نظری –عملی و کارآموزی و ترتیب حضور فعال ومستمر مربیان در کلیه مراحل آموزشی

·         برگزاری آزمونهای پایان هر پایه و مشارکت در آزمونهای نهائی

·         تدوین طرح درس روزانه و کلی و چک لیست های آموزشی

·         برگزاری امتحانات هر پایه در طول دوره آموزشی

·         تامین محیط سالم اجتماعی  برای دانش آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انظباط آنان

·         برپایی اردوهای علمی ،فرهنگی ،تفریحی دانش آموزان بهورزی در معیت مربیان

·         اجرای آموزش عملی و کارآموزی کمکهای اولیه.در بیمارستان

·         همکاری با فصلنامه بهورز،جمع آوری و استخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل از طریق فرمهای نیاز سنجی کارکنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه

·         تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه

·         طراحی و برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی غیر حضوری(از راه دور)بهورزان و برگزاری آزمون فصلنامه بهورز

·         تشکیل کمیته آموزش شهرستان(متشکل از رئیس مرکز بهداشت شهرستان،مسئول ستادی برحسب مورد،مدیر مرکز آموزش بهورزی)که به منظور اجرای وظایف زیر صورت میگرد.

۱-نیازسجی آموزشی به صورت متمرکز و بررسی اطلاعات ماندگار از دوره های برگزار شده  پس از شش ماه جهت بهورزان و با همکاری واحدهای ستادی

۲-اعلام نیاز سنجی ها به واحد ستادی

۳-دریافت نیازهای آموزشی کارکنان از واحدهای مختلف مرکز بهداشت شهرستان

۴-تطبیق نیازهای واحدها با نیاز واقعی بهورزان و شرایط موجود

۵-برنامه ریزی جهت اجرای دوره های آموزشی با همکاری واحدهای ستادی

۶-نظارت و ارزشیابی کلاسها و کارگاههای برگزار شده بر اساس چک لیست (تهیه طرح درس ،پیش آزمون و پس آزمون،نحوه تهیه سوالات ،انتخاب مربی و...............)

۷-ارزشیابی دوره های آموزش در حین اجرا وبعد از پایان دوره به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل پیشنهادها و تعیین نارساییها و ارائه فرمهای لازم جهت رفع نارسائیها و بهبود آموزش

۸-تدوین منابع آموزشی از طریق تالیف،ترجمه کتب ،مجلات و مقالات علمی

۹-مشارکت در برنامه ریزی و برگزاری سمینارهای آموزشی ،ارزشیابی آنها و تجزیه و تحلیل نظرات  و پیشنهادات شرکت کنندگان و انعکاس آن به مسئولین اجرائی

۱۰-بررسی سیاستها و خط مشی های نظام اداری کشور در زمینه آموزش کارکنان دولت

۱۱-شناسائی استراتژیها و جهت گیریهای آموزشی

۱۲-بررسی و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه طرحهای اجرایی مناسب

۱۳-انجام مطالعات و پژوهش در زمینه برنامه های آموزشی اجرا شده در سطح آموزش و اجرا

۱۴-بررسی و شناخت نیازهای آموزشی تخصصی مدیریت و ارائه طرحها و برنامه های مناسب با همکاری واحدهای مرتبط مرکز بهداشت

۱۵-تعیین روش و شیوه آموزشی با هماهنگی واحدهای ستادی

۱۶-تامین و پیگیری ایجاد فضا و وسایل کمک آموزشی مناسب

·         تذکر:دبیر کمیته آموزش مدیر مرکز آموزش بهورزی می باشد.

·         شرکت در جلسات ادغام برنامه های جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزشها به سایر رده ها

·         برنامه ریزی جهت ارتقامستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحی و تجزیه  وتحلیل کارگاه های برگزار شده

·         برگزاری کلاسهای عملی و مهارت اموزی جهت کارکنانی که در این زمینه نیاز به آموزش دارند.

·         مشارکت در برگزاری دوره های کارورزی ،کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی

شهری و روستایی

·         برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحدهای ستادی

·         انتخاب بهورز و مربی نمونه

·         تشکیل شورای بهورزی

·         حضور فعال در جلسات آموزشی و باز آموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان

·         مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

·         نظارت مستمر بر فعالیتها ی پرسنل خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی و باز خورد به مدیر مرکز مربوطه

·         ارسال نتایج نظارت ها و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان

·         مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان

·         همکاری با مرکز بهداشت در اه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی درمانی جدید

·         تمهید مقدمات دریافت دیپلم کاردانش بهورزان

·          مشارکت در امور اداری بهورزان(ارزشیابی سالیانه ،ارتقاء شغلی ،تغییر عنوان و....)

·         تامین امور رفاهی بهورزان و دانش آموزان بهورزی باهمکاری امور اداری

·         مشارکت در کمیته نقل و انتقالات (به ویژه بهورزان)

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰