previous pauseresume next

معرفی واحد

چشم انداز:

ما بر آنیم با توسعه و ارتقای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام سطوح شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم حتی تا دور ترین مناطق و خانه های بهداشت  ، توسعه زیر ساخت های فنی ، بهره مندی بهینه و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی ، بهره گیری موثر و مردم محور از فن آوری اطلاعات و ارتباطات  در بستری امن ، همواره به عنوان یکی از شبکه های استان اصفهان در محور فن آوری اطلاعات شناخته و در خدمت ارتقای سلامت جامعه شهرستان باشیم.

مهمترین  دستاوردهای حاصل از این چشم انداز به شرح زیر می باشد:

۱-    صرفه جویی در سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و هدفمند نمودن آن

۲-    فراهم سازی بستر مناسب برای پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه

۳-     متحول شدن و نوسازی زیر ساختهای موجود فناوری اطلاعات سازمان در راستای هماهنگی با آخرین فناوری های روز

رسالت :

واحد فن آوری اطلاعات شبکه های بهداشت و درمان سمیرم   در راستای چشم انداز  ذکر شده ماموریت های زیر را در حیطه فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر عهده دارد

۱-    ایجاد ، توسعه بهره وری ، بهینه سازی ومدیریت زیر ساختهای ارتباطی از طریق بکارگیری فناوری های نوین

۲-    توجه به فن آوری اطلاعات به عنوان عنصر توانمند ساز قدرت مدیران که نتیجه آن سرعت و دقت در کارها و کاهش هزینه را در بر دارد

۳-    به کار گیری علوم و فنون نوین در حوزه  فن آوری اطلاعات سلامت در نظام کشور


هدف کلی :

ارتقای بستر ارتباط الکترونیکی و امکان استفاده از فناوریهای نوین در جهت جمع آوری ، ذخیره سازی ، حفظ و نگهداری و تامین امنیت اطلاعات در سطح شبکه بهداشت شهرستان برای کاربران شاغل در بخش های سلامت،آموزش واداری مالی میباشد.

اهداف اختصاصی:

۱-    بهبود خدمات فناوری اطلاعات به کاربران  در سطح سازمان به میزان ۲۵ درصد

۲-    بهبود خدمات مربوط به مکانیزاسیون فرایندهای واحدهای مختلف تحت پوشش شبکه به میزان  ۲۰ درصد

۳-    ایجاد خدمات اتوماسیون اداری به کلیه واحدهای تحت پوشش شبکه به میزان ۳۰ درصد

۴-    بهبود و نظارت بر اجرای پروژه های   ITدر سطح  شبکه  به میزان  ۱۵ درصد

۵-    بهبود ارایه خدمات اینترنت به کاربران در سطح شبکه  ۴۰ درصد

۶-    توانمند سازی کاربران سازمان جهت استفاده از امکانات فناوری اطلاعات  به میزان ۳۰ درصد

۷-    بهبود محتوایی و عملیاتی سایت شبکه بهداشت   ۵۰ درصد

۸-    بهبود پشتیبانی سخت افزاری شبکه و مراکز تحت پوشش

۹-    بهبود امنیت بسترهای ارتباطی موجود و سامانه های نرم افزاری

۱۰-ارتقا و توسعه، نگهداشت سامانه خدمات سلامت ایرانیان در مراکز تحت پوشش

۱۱-تامین و نصب زیرساختهای عملیاتی جهت راه اندازی دوربین های IPدر مرکز اورژانس و بیمارستان

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰