previous pauseresume next

روزسالمند وروز کودک در شهر کمه سمیرم

سالمندی برای آن ها انجام شد و پزشک مرکز به صورت رایگان آن ها را ویزیت نمودندهم زمان با هفته جهانی کودک و تلویزیون بینایی سنجی کودکان ۱-۶سال با همکاری بهزیستی و مرکز بهداشتی درمانی کمه انجام گردید و تعدادی از کودکان تحت معاینه چشم قرار گرفته و کودکان دارای مشکل ارجاع به چشم پزشک درشبکه بهداشت ودرمان سمیرم شدند.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰