previous pauseresume next

خطر سنجی بیماریهای قلبی وعروقی برای پرسنل محترم اداره برق شهر سمیرم

میزان خطر بروز بیماریهای قلبی وعروقی به اطلاع تک تک افراد رسانده شد در پایان خدماتی که در خصوص خطر سنجی بیماریهای قلبی عروقی در پایگا های سلامت سطح شهر  ارائه می سود اطلاع رسانی شد ومقرر گردید مراتب به اطلاع خانواده های محترم پرسنل رسانده شود تا با مراجعه به پایگاه های فوق نسبت به خطر سنجی بیماریهای قلبی وعروقی خود اقدام نمایند.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰