previous pauseresume next

جلسه پیشگری از انتقال HIV مادر به نوزاد درشبکه بهداشت سمیرم

بهورزی مرکز بهداشت شهرستان  برگزار گردید.

در این جلسه آموزش های لازم در زمینه برنامه PMTCT و اخذ نمونه با تست تشخیص سریع HIV ارائه گردید.

در پایان به سوالات مطرح شده از شرکت کنندگان در جلسه پاسخ داده شد.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰