previous pauseresume next

جلسه تغذیه ای مادران ۱۸ تا ۳۵ سال درمرکز کمه سمیرم

تغذیه برای گروهی از مادران۱۸تا۳۵سال بامحوریت تغذیه در بیماری نحوه مقوی ومغی کردن غذایی کودک ورفتارهای تغذیه ای وبرخورد باآنها به مادران آموزش داده شد.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰