previous pauseresume next

جلسه بحران وخطربلایای طبیعی درشبکه بهداشت ودرمان سمیرم

خطروبلایا واعضای چارت فرماندهی حادثه دردفترمدیریت برگزارگردیددراین جلسه مدیر شبکه اهمیت موضوع راباتوجه به افزایش زمین لرزه های اخیرشهرستان وموقعیت زمین شناختی وهمچنین نقش حساس مراکز درمانی وبهداشتی عنوان کردند سپس مسئولین واحدها به شرح وضعیت واحدهای زیرمجموعه واعلام موارد موردنیاز درموقع خطر پرداختند.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰