previous pauseresume next

جلسه آموزشی هپاتیت ها وراه انتقال بیماری در پایگاه بسیج کمه سمیرم

،واکسیناسیون ،بیماریابی ،افراد در معرض خطر  وشیوه درمان آن در کشور آموزش دادند ودر پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰