previous pauseresume next

جلسه آموزشی هپاتیت درگرموک سمیرم

دراین جلسه راه های انتقال هپاتیتb وcتوضیح داده شد و از  افراد جوان  در حین معاینه و ارائه خدمات بصورت چهره به چهره مجدد اطلاعات ارزیابی شد

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰