previous pauseresume next

برگزاری کمیته جمعیت در شبکه بهداشت ودرمان سمیرم

درادامه خانم بهرامیان کارشناس برنامه باروری سالم درمورد  شعار روز جهانی جمعیت سال ۹۳ و سیاستهای جدید جمعیتی وسیاستهای کلی جمعیت دفتر مقام معظم رهبری و وضعیت شهرستان  در خصوص شاخصهای باروری سالم ورشد طبیعی  جمعیت در این شهرستان مطالبی را بیان نمودند و در پایان از مسئولین بهداشتی خواسته شده اقدمات خود را در این هفته بیان نمایند

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰