previous pauseresume next

برگزاری کلاس آموزشی درخانه بهداشت های سیور رودآباد سادات آباد سمیرم

آموزشی از فواید ورزش درمیانسالی  وپیشگیری ازبیماری های غیرواگیر آموزشهای لازم داده شد درپایان مسابقه والیبال بین روستای سادات آباد وچهارراه برگزار گردید.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰