previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی بهبود کیفیت نان دربهداشت محیط سمیرم

مهندس نره برگزار گردید دراین جلسه کارشناس بهداشت محیط ازپخت نانهای باکیفیت ورعایت بهداشت فردی وبهداشت محیط نانوایی درسطح شهر وروستاها تذکراتی را دادند وبه پرسشهای اعضای شرکت کننده درجلسه پاسخ دادند.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰