previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از حوادث وسوانح در جمعیت تحت پوشش مرکز جامع سلامت شهری حنا سمیرم

یوسفی انجام شد ،در این جلسه نکات مهم ایمنی درمنزل ،رانندگی ودر کوچه وخیابان توضیح داده شد.در پایان به سئوالات شرکت کنند گان پاسخ داده شد.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰