previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی هپاتیت در دنا کوه سمیرم

سلامت بیده  و بهورزان توسط آقای دکتر رحمتی و خانم دکتر سادات در این جلسه راه های انتقال وپیشگیری ودرمان هپاتیتها. توضیح داده شد.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰