previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی دیابت در خانه بهداشت حسن آبادسمیرم

بیماری دیابت برگزار گردید دراین کلاس آموزشی خانم دکتر راه مقابله با این بیماری خطرناک را توضیح داده وراه جلوگیری ومبطلا نشدن به این بیماری راتشریح کردند وعلائم این بیماری وآزمایشات این بیماری راگوشزد کردند.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰