previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی بیماری مشترک درخانه بهداشت کیفته گیویسین سمیرم

کمه برای مراجعین مرکزو خانه های بهداشت جلسه آموزشی برگزار گردیددراین جلسه آموزشی ،راه انتقال ،علائم ونشانه های. بیماری ،افراد در معرض خطر بیماری  توضیح داده شد.ودرپایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰