previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی بیماریهای واگیر( هپاتیت) در مرکز جامع سلامت روستایی کره دان

برگزار شد. را ه انتقال،راه پیشگیری ،درمان و واکسیناسیون در خصوص این بیماریها توضیح داده شد ودر پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰