previous pauseresume next

برگزاری آموزش بیماری درچشمه رحمان سمیرم

جلسه آموزشی( هاری.تب مالت.تب کریمه کنگو) برای دامداران. منطقه روستای چشمه رحمان تو سط آقای مهران عوضپور بهورز خانه بهداشت حسین آباد و خ نیکوبین مامای مرکز حیدر آباد برگزار گردید.دراین جلسه آموزشی راه انتقال ،راه پیشگیری و افراد در معرض خطر بیماری توضیح داده شد در پایان به سئو الات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰