previous pauseresume next

برگزاري جلسه اموزشی بیماریها درمرکزجامع سلامت حنا سمیرم

حاتمی برگزار شد. در این جلسه در مورد بیماری مشمشه ،راه انتقال ،راه پیشگیری ، افراد در معرض خطر بیماری توضیح داده شد ودر پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰