previous pauseresume next

بازرسی اماکن غذایی درشهر حنا سمیرم

حنا توسط کارشناس بهداشت محیط طغرایی که دراین بازدید ازقصابی ها وسوپر مارکت ها بازدید وتوصیه های لازم جهت سلامت مشتریان داده شد.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰