previous pauseresume next

بازدید مدیریتی از مرکز جامع سلامت روستایی حیدر آباد شهرستان سمیرم

دراین بازدید مدیریتی ،عملکرد وفعالیت های انجام گرفته توسط  پزشک  خانواده و بهورزان مورد پایش قرار گرفتند،که در ادامه با تشکیل جلسه ، کارشناسان ناظر بهداشتی نتایج پایش ها را گزارش ودر پایان پس از بحث وبررسی نقاط قوت وضعف فعالیتهای انجام گرفته تصمیمات لازم با حضور مدیریت شبکه گرفته شد.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰