previous pauseresume next

اموزش تب مالت و بیماریهای منتقله از غذا در پایگاه مطهری سمیرم

مالت و و بیماریهای منتقله از غذا برای دانش آموزان اوقات فراغت نمود که راههای انتقال ،راه پیشگیری و افراد مستعد بیماری آموزش داده شد ودر پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰