previous pauseresume next

اموزش بیماریهای واگیر (سرخک ،سرخجه)در پایگاه مطهری سمیرم

سرخک وسرخجه  نمود که راههای انتقال ،راه پیشگیری و افراد مستعد بیماری آموزش داده شد ودر پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰