previous pauseresume next

آموزش کم خونی ناشی از فقر آهن در مدرسه عفت کره دان از روستاهای سمیرم

جهت پیشگیری از وجود فقرآهن دردانش آموزان را توضیح دادند وگفتند که باخوردن چه غذاهایی می توانیم ازاین بیماری جلوگیری کنیم تاابطلای به این بیماری نشویم .

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰